Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§. Laatimispäivämäärä 5.12.2014.

Palvelun kuvaus

Stratum on ohjelmointikurssien järjestämiseen laadittu järjestelmä, jonka kautta tarjotaan kurssien oppimateriaalia sekä harjoitustehtävien automaattista tarkistamista. Järjestelmän käyttäminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä

Aalto Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
PL 15400
00076 AALTO

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miki Sirola, etunimi.sukunimi@aalto.fi

3. Rekisterin nimi

Stratum-kotitehtäväjärjestelmän käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmään kerätään henkilötietoja ensisijaisesti kurssin osallistujien suoritusten kirjaamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös opetuksen kehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään tallennetaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä käyttäjän antamat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, salasana, opiskelijanumero, koulutusohjelma (vain Aallon opiskelijat)), opiskelijan mahdollisissa taustatietokyselyssä antamat tiedot, kuhunkin tehtävään liittyvät pisteet ja palautukset, opiskelijan antamat palautteet, tietoja oppimateriaalin käytöstä sekä muista kurssin suorittamiseen oleellisesti liittyvistä tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot koostuvat opiskelijan itse syöttämistä tiedoista, sekä Shibboleth identity provider (idP)-palvelimelta idp.aalto.fi, ensikirjautumisen yhteydessä saatavista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tutkimustarkoituksessa tietoja voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston yhteistyötahoille siten, ettei annettuja tietoja voida yhdistää kehenkään yksittäiseen henkilöön.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman opiskelijan suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla, ja siihen on pääsy vain henkilökunnalla. Henkilökunta saa rekisteristä tarvittavia tietoja työtehtävien hoitamista varten.

9. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.